Druckansicht der Internetadresse:

Department of Physics

Theoretical Physics - Prof. Dr. Werner Pesch

Print page

Prof. Dr. Werner Pesch

Professor of Theoretical Physics (retired)

E-mail: werner.pesch@uni-bayreuth.de

Webmaster: Prof. Dr. Werner Pesch

UBT-A Contact